học sinh trường Vũ Trung thi văn nghệ tại trường Vũ Thắng