Công văn số 05-QĐ/BCĐ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Công văn số 05-QĐ/BCĐ Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Bài viết liên quan